Page 39 - Adriatic Club Book 2017
P. 39

                člani avtorizirajo naš klub in mu dajejo vrednoto.
Klub pokriva celotno regijo. Kako pridobivate člane iz os- talih držav?
Sam klub ima zarodek v Sloveniji in je bil tudi ustanovljen pri nas. To, da smo dobili avtorizacijo še za ostalih 5 držav, nam je v začetni fazi predstavlja- lo še dodaten izziv, kako tako različne države povezati in združiti v celoto. Za- vedamo se preteklosti in zgodovinskih dejstev teh držav, ki smo jim bili nedolgo nazaj priča, in vemo, da gre za občutljivo temo. Trdimo lahko, da je pod enim klubom združenih 6 ra- zličnih jezikov, 3 kulture in 3 svetovne vere. Kako vzpostaviti rdečo nit s tako različnimi državami, da bodo del iste- ga kluba? Domislili smo se, vsaj zame, zelo dobre rešitve, da bomo imeli v vsaki državi svojega ambasadorja, ki bo obenem tudi lastnik maseratija ozi- roma ferrarija. To je eden od načinov, da bomo utrdili svojo prisotnost v os- talih državah. Skupaj z ambasadorjem bomo poskušali izvesti čim več aktiv- nosti v smislu pridobivanja novih čla- nov in v kolikor dosežemo dogovor za organizacijo dogodka v tej državi, nam bo lahko pomagal pri organizaciji. To se mi zdi zelo domiselna in dobra pote- za, preko katere bomo pridobili vzvod za povezanost kluba po celotni regiji. Drugi cilj, ki ga želimo uresničiti, je, da bi imeli vsaj enkrat letno sestanek klu- ba v glavnih mestih vseh šestih držav, seveda pod pokroviteljstvom izbrane- ga ambasadorja. V kolikor bomo uspeli izvesti ta dva koraka, bomo točno ve- deli, kaj se s klubom dogaja. Menim, da bo to odličen pokazatelj o delovanju kluba v prihodnosti. Poleg dogodkov, ki jih je vsako leto več in ki so vsako leto daljši, imamo v načrtu izvedbo enotedenskega druženja, ki bo potekal od Ljubljane do Skopja. To bi bil potem naslednji, tretji korak. Cilji kluba bi se s skozi te aktivnosti sprejemali, dopol- njevali, uresničevali in izpopolnjevali.
glavnih ciljeva da imamo što više čla- nova, jer samo članovi autorizuju naš klub i daju mu vrednost.
Klub pokriva celu regiju. Kako pridobijate članove iz ostalih država?
Sam klub je začet u Sloveniji i takodje je kod nas i osnovan . To da smo do- bili autorizaciju za još 5 ostalih država, nam je već u početnoj fazi predstavl- jalo još dodatni izazov, kako da tako različite države povežemo i ujedinimo u celovitost. Svesni smo prošlosti i is- torijskih činjenica o tim državama, čiji smo svedok bili nedavno, i znamo da se radi o osetljivoj temi. Ipak, tvrdimo da je pod jednim klubom udruženo 6 različitih jezika, 3 kulture i 3 svetske veroispovesti. Kako uspostaviti crve- nu nit sa tako različitim državama, da budu deo istog kluba? Dosetili smo se, makar za mene, vrlo dobrog rešen- ja, da ćemi imati u svakoj državi svog ambasadora, koji će ujedno biti i vlas- nik Maseratija ili Ferrarija. To je jedan od načina da ojačamo svoje prisustvo u ostalim državama. Zajedno sa am- abasadorom ćemo pokušati da spro- vedemo što više aktivnosti u smislu pridobivanja novih članova i ukoliko postignemo dogovor o organizaciji dogadjaja u toj državi, on će moći da nam pomogne pri organizaciji. Čini mi se da je to vrlo domišljat i dobar potez, preko koga ćemo napraviti polugu za povezivanje kluba u celoj regiji. Dru- gi cilj, koji želimo da ostvarimo je, da bismo imali makar jednom godišnje sastanak kluba u glavnim gradovima svih šest država, naravno pod pokrovi- teljstvom izabanog ambasadora. Ako budemo uspeli da izvedmo ta dva kor- aka, tačno ćemo znati šta se dogadja sa klubom. Mislim da će to biti odličan pokazatelj o radu kluba u budućnosti. Pored dogadjaja, kojih je svake godine sve više i koji nas svake godine vode sve dalje, imamo u pripremi sprovod- jenjeu jednonedeljnog druženja, koje bi bilo od Ljubljane do Skoplja. To bi zatim bio sledeći, treći korak. Ciljevi kluba bi se kroz te aktivnosti preuzima- li, dopunjavali, ostvarivali i ispunjavali.
Intervju - Dragan Tabaković
our priorities is to have as many mem- bers as possible, and the number of members gives the club its value and credibility.
The club covers the whole re- gion. How do you recruit the members from other countries?
The roots are in Slovenia as it was set up in our country. The fact that we got the authorisation for five other coun- tries represented another challenge. We were aware that the historical facts from the recent past could make our work in other five countries quite delicate and a sensitive topic. We can guarantee you that under our club’s umbrella we have unified six different languages, three cultures and three world religions. However, how to make that red line that could success- fully work over the whole region? We came up with a very good solution, if you ask me, which is that each coun- try will have its own ambassador, who is the owner of either a Ferrari or a Maserati in the same time. This is one of the ways to establish our presence in all the countries. With the help of the ambassadors, we will try to orga- nize as many activities regarding re- cruiting new members and, if agreed, organizing events in the particular country. The idea seems very interest- ing and it is a good move to help con- nect the club throughout the region. Our other goal that we wish to realise is to hold at least one meeting a year in each capital of the respective coun- tries. Of course, with the patronage of the countries’ ambassador! If we man- age to accomplish both steps, we will be able to see what is happening with the club. Moreover, it will show the future of the club activities. Besides the events that are more numerous and longer every year, we plan to or- ganize a full week gathering, that will take place from Ljubljana to Skopje. That will be our next, third step. These gatherings could help accept, up- grade and fulfil new aims and goals.
Adriatic Club 2017 37
    37   38   39   40   41