Page 36 - Adriatic Club Book 2017
P. 36

               Intervju - Dragan Tabaković
mo število sestankov in drugih dogod- kov, datume le-teh ter višino članarine. Kot klub se trudimo pridobiti ugod- nosti za člane v hotelih, restavracijah, servisih ... Seveda se dogovarjamo tudi o tem, kakšen bo stik vseh članov s tema dvema blagovnima znamkama, z Maseratijem iz Modene in Ferrari- jem iz Marenella. Obiski tovarn, redni sestanki in neprestano preverjanje doseženega ter razmišljanje, ali smo na pravi poti, so bili in so še del naše- ga vsakdana. Na sestankih kluba na svetovnem nivoju smo poizkušali izve- deti, kako delujejo klubi z dolgoletno tradicijo, in pridobili številne uporabne informacije. Te so nam potrdile, da so zadolžitve številne, da je v delovanje kluba vloženega veliko časa, aktivacije in predanosti. Tako da klub res postaja zanimiv in ima zame veliko vrednost. Delo predsednika Kluba lastnikov vo- zil Maserati opravljam s čedalje večjim ponosom in ljubeznijo, pri tem pa še spoznavam blagovno znamko, ki jo že dalj časa imam in vozim.
odlučili o razvojnoj viziji i pripremili strategiju. Trenutno preciziramo bro- jne sastanke i druge dogadjaje, datum za iste, kao i visinu članarine. Kao klub se trudimo da obezbedimo povoljno- sti za članove u hotelima, restorani- ma, servisima... Naravno da se takodje dogovaramo o tome kakva će biti veza svih članova sa te dve robne marke, sa Maseratijem iz Modene i Ferrarijem iz Marenella. Posete fabrikama, redovni sastanci i neprestano proveravanje postignutog, kao i razmišljanje da li smo na pravom putu, su bili i još su deo naše svakodnevice. Na sastancima kluba na svetskom nivou smo pokuša- li da saznamo kako rade klubovi sa dugogodišnjom tradicijom i dobili smo brojne upotrebljive informacije. Te informaije su nam potvrdile da su zaduženja brojna, da je u rad kluba uloženo mnogo vremena, aktivnosti i predanosti. Tako da mi klub stvarno postaje zanimljiv i ima veliku vrednost za mene. Rad presednika Kluba vlasni- ka vozila Maserati obavaljam sve dalje sa sve većim ponosom i ljubavlju, a pri tome upoznajem robnu marku, koju već duže vreme imam i vozim.
cars. Questions just kept popping up. We, of course, wanted to come as close as possible to the idea of de- velopment and build it into our pro- gramme of realisation of wishes and personal needs. That way we came to the starting point that helped us decide on the vision and prepare the strategy of the development. At the moment, we are working on the num- ber of meetings and other events, de- fining the dates and the membership fees. We are trying to get special pric- es and benefits for our members at certain hotels, restaurants, services ... Of course, we are also trying to define the contacts between our members and both brands, with Maserati from Modena and Ferrari from Marenello. Visiting factories, regular meetings and reconsidering everything, we had accomplished so far – are we on the right track – have become a part of our everyday routine. While attend- ing meetings of similar clubs around the world we tried to find out how the clubs with long tradition operate and get as many information as possible. We got confirmation that the duties are ample, that running a club takes time, a lot of work and a lot of dedi- cation. Only in that way the club can become interesting and gain a val- ue. I fulfil my duties as the president of the Maserati car owners club with pride and devotion and I am getting to know more and more about the brand I have been using for quite some time now.
How does establishing of a club work? Club Adriatic is 32nd of a kind. Who decides on
the club establishing and its ac- tivities?
I am very well aware and I am facing it almost every day that the presence of brands like Maserati and Ferrari and other prestigious brands in Slovenia is not really in great demand and can quite often have more negative than positive connotations. The very ‘’neg- ative connotation’’ of the prestigious brands literary asked for the setting up of the club and getting together, joint activities, spending free time to- gether, where all the owners of Mase- rati’s and Ferraris could enjoy the val- ues of both brands in a more relaxed fashion.
Kako potekajo ustanovitve klubov? Klub Adriatic je 32. po vrsti. Kdo določi ustanovitev in delovanje kluba?
Verjamem oz. se soočam s tem, da pris- otnost blagovnih znamk, kot sta Mase- rati in Ferrari, verjetno tudi prisotnost ostalih prestižnih blagovnih znamk v Sloveniji ni ravno zaželjena in prej dobi negativen prizvok kot pa pozitivne- ga. Po drugi strani pa je »ta negativni sloves« prestižnih znamk sam po sebi klical po ustanovitvi kluba in s tem po skupnem druženju, aktivnostih, preživljanju prostega časa, kjer bomo lahko lastniki vozil maseratijev in fer- rarijev sproščeno uživali vrednote teh dveh blagovnih znamk.
Kako protiču osnivanja klubo- va? Klub Adriatuc je 32 . po redu. Ko odlučuje o osnivanju i
radu kluba?
Veujem, to jest suočavam se sa tim da prisustvo robnih marki kao što su Maserati i Ferrari, verovatno takodje i prisustvo ostalih prestižnih robnih marki u Sloveniji, nije mnogo željeno i pre će dobiti negativni prizvuk nego pozitivan. Sa druge strane, »taj neg- ativni ugled« prestižnih marki je sam po sebi pozivao na osnivanje kluba i sa tim na zajednička druženja. Altivnosti, provodjenje slobodnog vremena, gde ćemo mi vlasnici vozila Maserati i Fer- rari opušteno uživati u vrednostima ove dve robne marke.
34 Adriatic Club 2017
  

   34   35   36   37   38