Page 35 - Adriatic Club Book 2017
P. 35

                Kajti člani so živ organizem, osnova, ki govori o obstoju in delovanju kluba. Zato se nam je zdel prvi, otvoritveni dogodek v hrvaški Istri nujno potreben kazalec, da smo preverili, kako smo se zmožni organizirati, koliko lastnikov vozil obeh blagovnih znamk si je prip- ravljeno vzeti čas za skupno druženje in kako zainteresirani so za obstoj, ak- tivnosti in članstvo v klubu. Primarno smo ciljali na pridobitev čim večjega števila članov v celotni regiji, in sicer iz vseh šestih držav, ki jih pokrivamo kot klub. Od Makedonije, Srbije, Črne gore, Bosne in Hercegovine, Hrvaške do Slo- venije, kar se je pokazalo kot velik izziv. Saj ne da so lastniki avtomobilov obeh blagovnih znamk tako maloštevilčni, a smo edini klub, ki pod eno shemo zaje- ma 3 različne največje svetovne vere in s tem povezano tudi 3 različne kulture. Kako to raznolikost združiti v enot- nost v še svežem političnem vzdušju te regije, je resnično svojevrsten izziv. Ob upoštevanju kulturnih razlik in pro- gramske sheme lastniki iz vseh regij izražamo namero po spoznavanju, druženju na skupnih dogodkih, čuti- mo pripadnost klubu ... S povezanos- tjo bomo lahko sčasoma zasnovali svoj klubski kodeks, svoj klubski pro- gram s poudarkom na krepitvi naših vezi. Izbrati je potrebno primeren čas, kraj, lokacije, tudi vreme in pa seve- da primerno sodelujoče osebje, ki bo načrtovane projekte tudi organizacijs- ko podprlo in izvedlo, kar je prav tako zahtevna naloga. Na sestankih, ki smo jih imeli vsaj 2x letno vsi člani klubov, večkrat mesečno pa tudi najožje vod- stvo (direktor kluba, predsednik kluba Ferrari in jaz), smo vedno razmišljali o vseh teh komponentah in poskuša- li določiti smisel blagovnih znamk Maserati in Ferrari. Kdo sta, kaj nam ponujata in kakšen odnos moramo na dogodkih in v vsakdanjem delovanju vzpostaviti z njima? Vemo, da to nista vsakdanji blagovni znamki, ampak sta to prestižni in predvsem umetniški bla- govni znamki. Nismo želeli razglabljati le o banalnostih, želeli smo poudariti in opozoriti na dodatno vrednost, ki jo ta vozila imajo. Vprašanja so se nam porajala, eno za drugim. Seveda smo se želeli čim bolj približati predstavi razvoja in jo vgraditi v program za uresničitev želja in zadovoljitev potreb. Tako smo prišli do iztočnic, iz katerih smo potem določili razvojno vizijo in pripravili strategijo. Trenutno precizira-
više članova. Budući da su članovi živi organizam, osnova koja govori o op- stanku i delovanju kluba. Zato nam se učinilo da je prvi dogadjaj otvaranja u hrvatskoj Istri nužno potreban poka- zatelj kojim smo proverili koliko smo sposobni da se organizujemo, koliko vlasnika obe robne marke je sprem- no da odvoji vreme za zajedničko druženje i koliko su zainteresovani za opstanak, aktivnosti i članstvo u klubu. Primarni cilj nam je bio da pridobijemo što veći broj članova u celoj regiji, i to iz svih šest država, koje kao klub pokri- vamo. Od Makedonije, Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Hrvatske do Slovenije, to se pokazalo kao veliki izazov. Nije da su vlasnici automobila obe robne marke malobrojni, ali smo mi jedini klub koji pod jednim krovom obuhvata 3 različite najveće svetske veroispovesti i vezano s tim i 3 različite kluture. Kako da tu raznolikost udruži- mo u jedno, u još svežoj političkoj klimi te regije, je istinski svojevrsni izazov. Poštovanjem kulturnih razlika i pro- gramske šeme, vlasnici iz svih regija iz- ražavaju nameru da se upoznaju, druže na zajedničkim dogadjajima i osećaju pripadnost klubu. Ovom povezanošću ćemo s vremenom lakše napraviti svoj klupski kodeks, svoj klupski program sa naglaskom na poboljšanju naših veza. Potrebno je da izaberemo pravi trenutak, mesto, lokaciju, kao i vreme i naravno primerene osobe koje će učestvovati, koje će pripremati pro- jekte i davati organizacijsku potporu i izvedbu, jer je to tako zahtevna uloga. Na sastancima, koje smo imali po dva puta godišnje, svi članovi, više puta mesečno, kao i najuže rukovodstvo (di- rektor kluba, predsednik kluba Ferrari i ja) smo uvek razišljali o svim tim kom- ponentama i pokušali smo da odluči- mo i o smislu robnih maraaka Maserati i Ferrari - ko su, šta nam nude i kakav odnos moramo da uspostavimo sa nji- ma na dogadjajima i u svakodnevnom radu? Znamo da to nisu obične robne marke, već su to prestižne i pre svega umetničke robne marke. Nismo želeli da razgovaramo samo o banalnostima, želeli smo da pružimo i ukažemo na dodatnu vrednost koju ta vozila imaju. Pitanja su se pojavljivala, sve jedno za drugim. Svakako smo želeli da što bol- je približimo predstavu razvoja i da je ugradimo u program za ostvarivanje želja i zadovoljavanje potreba. Tako smo došli do izvora iz kojih smo potom
Intervju - Dragan Tabaković
to get as many new club members as possible. Membership means a liv- ing organism, the basis that proves that the club is alive and active. This is why we considered our first, open- ing event that took place in Croatian Istria, a great indicator of how well we were organised, how many of the car owners were ready to spend their time together, and how interested they were in the club itself, its exis- tence and various club activities.
Our first aim was getting as big a membership as possible throughout the whole region. That means all the 6 countries that our club covers – from Macedonia, Serbia, Bosnia and Herzegovina, Croatia and Slovenia, which proved to be a great challenge. Not because the number of those car brands are so few, but because we are the only club in the world that in a way tries to unite all three major re- ligions under one scheme, as well as three quite different cultures. How to unite all those varieties into one uni- ty in the still quite politically raw cir- cumstances of the region represent- ed a very specific challenge. By taking into account cultural differences and programme schemes, the car owners from all the regions express their in- tent to get to know each other, get together at common events, feel the affiliation to the club ... By working together we are going to produce our own club codex, our programme and pay a special attention to strength- ening of our ties. It is necessary to choose the time, place, location and season as well as the suitable person- nel, people who will plan the events and support the organisation of it and the event itself, which is quite a de- manding task. During our meetings - we had at least 2 per year with all the club members, and several times a month with the club team officials (director, Ferrari club president and I) we always thought and discussed all those components and tried to figure out the purpose of both Maserati and Ferrari brands. What are they, what they can offer, and what kind of a re- lationship we should try to form with them at our events? We are aware that the brands are special, prestigious and above all, a kind of art work brands. We did not want to talk about trivial things; we wanted to pay a special attention to the added value of these
Adriatic Club 2017 33
 
   33   34   35   36   37